fbpx

klubbens fundats og formål

 Fra snekkeklubbens håndbog

 

FUNDATS

 

 1. l Formål"Snekkeklubbens" formål er konkurrencefri idræt for voksne under frie forhold ved en
  kombination af ro- og sejlsport. Sejladsen sker fortrinsvis på togter, der strækker sig
  over flere dage, således at den kombineres med lejrslagning og andre friluftsbeskæftigelser.
  Togterne tilrettelægges med henblik på både fysisk træning og oplevelse af naturværdier
  .
  Valg af lejrplads skal så vidt muligt foregå i naturen fjernt fra beboede områder.
  Som fartøjer anvendes kopier af vikingeskibe, der kan anløbe åben strand. Kopierne er
  tilpasset moderne ro-teknik, men skibenes egenart skal i øvrigt bevares.
  Andre fartøjer, der kan opfylde foreningens formål, kan om nødvendigt tages i anvendelse.
  Hjælpemotor anvendes ikke, og bugsering må kun finde sted i tvangssituationer .
  Klubben er alene ment som et tilbud om en særlig ferieform og skal derfor afholde sig
  fra enhver stillingtagen til politik, religion eller andre samfundsmæssige holdninger og
  problemer.
  Klubben må ikke have andre formål.
 2. Organisation Klubben ledes af en bestyrelse og kontrolleres af et tilsyn. Bestyrelsen vælges af medlemmerne. Den varetager klubbens drift i henhold til dens vedtægter og fundatsen. Tilsynet består af tre medlemmer, som gennem særlig tilknytning til klubben kan optræde
  som garanter for, at dens drift sker i overensstemmelse med fundatsen. Tilsynet varetager
  desuden kontrollen med den årlige revision af klubbens regnskab.
  Tilsynet har påtale- og sanktionsret over for klubbens medlemmer, jfr. afsnit 4, og udgiver
  retningslinier herom.
  Tilsynet er selvsupplerende og kontingentfri.
  Ingen medlemmer af tilsynet kan samtidig være medlem af bestyrelsen, men tilsynet
  kan midlertidigt lede klubben, hvis bestyrelsen ikke er funktionsdygtig.
  Bestyrelsen skal holde tilsynet underrettet om klubbens forhold.
  Alt arkivmateriale opbevares af tilsynet.

 3. vedtægter
PARAGRAF l
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på forårsmødet. Den konstituerer sig
Selv til hvervene som kasserer, sekretær, hovmester, PR-ansvarlig, redaktør af medlemsbladet
Saltvandsposten og bådsmand med ansvar for skibets vedligeholdelse.
Endvidere vælges en revisor. Alle vælges for et år ad gangen.
PARAGRAF 2
Bestyrelsen indkalder medlemmerne til forårsmøde. Her planlægges togterne for den
kommende sæson.
Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse, og der foretages valg til bestyrelsen.
Endvidere fastsætter mødet størrelsen af grundkontingent og skibsbidrag.
PARAGRAF 3
Møder er beslutningsdygtige uden hensyn til deltagertal. Beslutninger tages ved simpelt
flertal blandt de fremmødte, bortset fra vedtægtsændringer, hvortil der kræves 2/3 flertal
blandt alle medlemmer.
Møderne skal varsles mindst 2 uger i forvejen skriftligt og med behørig dagsorden. Et
medlem kan stemme ved bunden fuldmagt, der forinden er afleveret til et medlem af
bestyrelsen.
Ekstraordinære møder kan indkaldes af bestyrelsen eller af medlemmerne, såfremt 1/3
heraf skriftligt forlanger det. Ekstraordinære møder afholdes efter samme regler som
ordinære.
PARAGRAF 4
Klubben kan opløses, såfremt beslutning herom tages først på et ordinært møde, derefter
på et ekstraordinært møde, mellem hvilke der skal gå en måned. Hvis foreningen opløses,
skal dens midler anvendes i overensstemmelse med ånden i fundatsen og med tilsynets
samtykke, jfr. punkt 3 i fundatsen in fine.