fbpx
Om Snekkeklubben

snekkeklubben

information om snekkeklubben "klubben"

klubbens fundats og formål

 Fra snekkeklubbens håndbog

 

FUNDATS

 

 1. l Formål"Snekkeklubbens" formål er konkurrencefri idræt for voksne under frie forhold ved en
  kombination af ro- og sejlsport. Sejladsen sker fortrinsvis på togter, der strækker sig
  over flere dage, således at den kombineres med lejrslagning og andre friluftsbeskæftigelser.
  Togterne tilrettelægges med henblik på både fysisk træning og oplevelse af naturværdier
  .
  Valg af lejrplads skal så vidt muligt foregå i naturen fjernt fra beboede områder.
  Som fartøjer anvendes kopier af vikingeskibe, der kan anløbe åben strand. Kopierne er
  tilpasset moderne ro-teknik, men skibenes egenart skal i øvrigt bevares.
  Andre fartøjer, der kan opfylde foreningens formål, kan om nødvendigt tages i anvendelse.
  Hjælpemotor anvendes ikke, og bugsering må kun finde sted i tvangssituationer .
  Klubben er alene ment som et tilbud om en særlig ferieform og skal derfor afholde sig
  fra enhver stillingtagen til politik, religion eller andre samfundsmæssige holdninger og
  problemer.
  Klubben må ikke have andre formål.
 2. Organisation Klubben ledes af en bestyrelse og kontrolleres af et tilsyn. Bestyrelsen vælges af medlemmerne. Den varetager klubbens drift i henhold til dens vedtægter og fundatsen. Tilsynet består af tre medlemmer, som gennem særlig tilknytning til klubben kan optræde
  som garanter for, at dens drift sker i overensstemmelse med fundatsen. Tilsynet varetager
  desuden kontrollen med den årlige revision af klubbens regnskab.
  Tilsynet har påtale- og sanktionsret over for klubbens medlemmer, jfr. afsnit 4, og udgiver
  retningslinier herom.
  Tilsynet er selvsupplerende og kontingentfri.
  Ingen medlemmer af tilsynet kan samtidig være medlem af bestyrelsen, men tilsynet
  kan midlertidigt lede klubben, hvis bestyrelsen ikke er funktionsdygtig.
  Bestyrelsen skal holde tilsynet underrettet om klubbens forhold.
  Alt arkivmateriale opbevares af tilsynet.

 3. vedtægter
PARAGRAF l
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på forårsmødet. Den konstituerer sig
Selv til hvervene som kasserer, sekretær, hovmester, PR-ansvarlig, redaktør af medlemsbladet
Saltvandsposten og bådsmand med ansvar for skibets vedligeholdelse.
Endvidere vælges en revisor. Alle vælges for et år ad gangen.
PARAGRAF 2
Bestyrelsen indkalder medlemmerne til forårsmøde. Her planlægges togterne for den
kommende sæson.
Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse, og der foretages valg til bestyrelsen.
Endvidere fastsætter mødet størrelsen af grundkontingent og skibsbidrag.
PARAGRAF 3
Møder er beslutningsdygtige uden hensyn til deltagertal. Beslutninger tages ved simpelt
flertal blandt de fremmødte, bortset fra vedtægtsændringer, hvortil der kræves 2/3 flertal
blandt alle medlemmer.
Møderne skal varsles mindst 2 uger i forvejen skriftligt og med behørig dagsorden. Et
medlem kan stemme ved bunden fuldmagt, der forinden er afleveret til et medlem af
bestyrelsen.
Ekstraordinære møder kan indkaldes af bestyrelsen eller af medlemmerne, såfremt 1/3
heraf skriftligt forlanger det. Ekstraordinære møder afholdes efter samme regler som
ordinære.
PARAGRAF 4
Klubben kan opløses, såfremt beslutning herom tages først på et ordinært møde, derefter
på et ekstraordinært møde, mellem hvilke der skal gå en måned. Hvis foreningen opløses,
skal dens midler anvendes i overensstemmelse med ånden i fundatsen og med tilsynets
samtykke, jfr. punkt 3 i fundatsen in fine.

Om Snekkeklubben

 

Om snekkeklubben

Foreningens struktur

Snekkeklubben er en selvejende forening med base i København. Hvert forår afholdes generalforsamling - Forårsmødet. Her planlægges årets aktiviteter; forårsklargøring af båden og selve togterne. Desuden vælges der en bestyrelse, som efterfølgende konstituerer sig selv. For yderligere information se håndbogen.

For at deltage i klubbens aktiviteter, herunder togter med Freja, skal man være medlem.

Da Snekkeklubben drives på amatørbasis, kan vi ikke påtage os at lave vikingearrangementer og firmaudflugter. Derimod er alle velkomne til at søge optagelse i snekkeklubben og i samarbejde med bestyrelsen og skipperkollegiet arrangere togter.

 

 

 


Snekkesejlads, en anderledes form for ferie

 

At sejle med Freja er først og fremmest en unik ferieform.

Snekkesejlads kombinerer mange typer af oplevelser:

 • Snekkesejlads med råsejl og årer.
 • Naturoplevelser - vi oplever Danmark fra den smukkeste side, søsiden.
 • Lejrliv - vi er udendørs døgnets 24 timer, sover i telt og laver mad over bål.
 • Socialt samvær - vi nyder hinandens gode selskab, og løser så vidt muligt alle opgaver i fællesskab.

 

 

 


Medlemskab

Medlemmer

Snekkeklubbens medlemmer tilhører ikke nogen bestemt skare, men kommer fra alle egne af landet, fra forskellige samfundslag, er af forskellige politiske og religiøse observanser, har forskellige sportsmæssige og arbejdsfaglige baggrunde, og tilhører ikke nogen særlig aldersgruppe, bortset fra at de har rundet de 18 år. Desuden kan skipper under hensyntagen til forsvarlig sejlads tillade medlemmers børn deltagelse i togterne. 

 

Forudsætninger for medlemskab

Det kræver ikke forhåndsviden at være medlem af klubben og sejle med Freja. Det tager sjældent mere end et par dage før alle føler sig som en del af arbejdsfællesskabet. Du skal dog kunne svømme og have et almindeligt, godt helbred, så du kan tåle moderat fysisk aktivitet. Da Snekkeklubben lægger vægt på fordomsfrihed med hensyn til omgangsform og påklædning, skal det tilføjes, at man også skal være tolerant over for andre. Og du skal være indstillet på, at mobiltelefon og lignende ikke er en del af hverdagen.

Fuldt medlemskab kan opnås fra man er fyldt 18 år ved at betale kontingent og respektere foreningens fundats og formål.

 

Priser

Det koster 100,- pr. påbegyndt sejldag at sejle med Freja. Dertil betales et kontingent på 200,- om året. Maden deles vi om, drikkevarer betaler du selv. 

For yderligere information se Hvad koster det ?

 

Indmeldelse

Du kan melde dig ind via vores Kontaktside.

 

Foreningens aktiviteter

Freja er hjemmehørende i Vordingborg og sejler fortrinsvis i det sydsjællandske område. Målene er ubeboede, afsidesliggende strande, hvor det er muligt at få ægte naturoplevelser og stresse af, fri for byens larm.

Turene, som i foreningen kaldes togter, ligger fra maj til september. Togterne strækker sig normalt over flere dage, fra en weekend og op til en uge. 

Foruden togterne består foreningens aktiviteter af vedligeholdelse af Freja, hyggeaftener og emnedage, hvor der for eksempel undervises i knob og stik eller sejlhåndtering.

 


Lidt om foreningens baggrund

 

Kort fortalt:

I dag sejler vi med vikingeskibet Freja. Freja er det tredje skib i Snekkeklubbens historie.

Foreningens første skib, Kraka, blev søsat i 1971. Det blev bygget af en lille håndfuld frivillige efter et krigsskib fra 900-tallet, der blev fundet i en mose i nærheden af Danzig. Krigsskibet menes at have været anvendt til at forsvare venderne mod danskerne. 

Den 20. februar 1970 var dagen, da klubben bag skibene blev stiftet. Det skete i et skummelt baglokale til et hærget værtshus på Nørrebro. Lokalet var en klar kontrast til idéen bag klubben, nemlig at skabe muligheder for voksne for at dyrke sund idræt og opleve den frie natur. 

Ved mødet var der 14, der meldte sig som frivillige byggearbejdere. Men det er ikke nemt at bygge et vikingeskib på Krakas størrelse, og hun blev derfor først søsat 1 år efter mødet, d. 29. maj 1971.Året havde foruden håndsværksmæssige problemer budt på kraftigt frafald blandt bådbyggerne, pengesorger og pladsmangel. Problemer, der blev løst ved ekstra indsats fra de ihærdigste og hjælp fra udenforstående honoratiores.

Kraka blev søsat ud for Vikingeskibsmuseet i Roskilde og døbt af Ballerups daværende borgmester Kaj Burchardt (det var Ballerup Kommune,der havde lagt plads til byggeriet). At referere fra de talrige oplevelser, som Kraka har lagt dæksplanker til, er ikke muligt på den rådige plads. Det skal derfor kort summeres, at skibene ved flere lejligheder har vist sig utroligt sødygtige (blandt andet på et togt i et uvejr af kulingstyrke (22 m/s), hvor skibet nær var kulsejlet på en stenmole), at skibets udformning gør det velegnet til anløbe steder, som andre kun med besvær kan komme til, og at fremdriftsmidler (årer og sejl) gør det idéelt til at samle besætningen i et tæt fællesskab. 

Alt i alt har vikingeskibene aldrig svigtet idéen.