fbpx
Om Snekkeklubben

Cookies

Cookie information

Cookies er korte data bider, der sendes og gemmes på harddisken på brugerens computer via din browser, når den opretter forbindelse til et website. Cookies kan bruges til at indsamle og gemme brugerdata, mens de er tilsluttet, for at give dig de ønskede tjenester og har undertiden en tendens til ikke at blive gemt. Cookies kan være sig selv eller andre.

Der er flere typer cookies:

Tekniske cookies, der letter brugernavigation og brug af de forskellige muligheder eller tjenester, der tilbydes af internettet som identifikation af sessionen, giver adgang til bestemte områder, letter ordrer, køb, udfyldning af formularer, registrering, sikkerhed, facilitering af funktioner (videoer, sociale netværk, etc..).
Tilpasningscookies, der giver brugerne adgang til tjenester i henhold til deres præferencer (sprog, browser, konfiguration osv.).
Analytiske cookies, der tillader anonym analyse af webbrugeres adfærd og gør det muligt at måle brugeraktivitet og udvikle navigationsprofiler for at forbedre webstederne.
Så når du åbner vores websted, i overensstemmelse med artikel 22 i lov 34/2002 i informationssamfundstjenesterne, i behandlingen af ​​analytiske cookies, har vi anmodet om dit samtykke til deres brug. Alt dette er for at forbedre vores tjenester. Vi bruger Google Analytics til at indsamle anonyme statistiske oplysninger såsom antallet af besøgende på vores websted. Cookies tilføjet af Google Analytics er underlagt politikkerne til beskyttelse af personlige oplysninger i Google Analytics. Hvis du vil, kan du deaktivere cookies fra Google Analytics.

Bemærk dog, at du kan aktivere eller deaktivere cookies ved at følge vejledningen i din browser.

 


Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

 • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
 • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
 • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.

Cookie information

klubbens fundats og formål

Artikelindeks

 Fra snekkeklubbens håndbog

 

FUNDATS

 

 1. l Formål"Snekkeklubbens" formål er konkurrencefri idræt for voksne under frie forhold ved en
  kombination af ro- og sejlsport. Sejladsen sker fortrinsvis på togter, der strækker sig
  over flere dage, således at den kombineres med lejrslagning og andre friluftsbeskæftigelser.
  Togterne tilrettelægges med henblik på både fysisk træning og oplevelse af naturværdier
  .
  Valg af lejrplads skal så vidt muligt foregå i naturen fjernt fra beboede områder.
  Som fartøjer anvendes kopier af vikingeskibe, der kan anløbe åben strand. Kopierne er
  tilpasset moderne ro-teknik, men skibenes egenart skal i øvrigt bevares.
  Andre fartøjer, der kan opfylde foreningens formål, kan om nødvendigt tages i anvendelse.
  Hjælpemotor anvendes ikke, og bugsering må kun finde sted i tvangssituationer .
  Klubben er alene ment som et tilbud om en særlig ferieform og skal derfor afholde sig
  fra enhver stillingtagen til politik, religion eller andre samfundsmæssige holdninger og
  problemer.
  Klubben må ikke have andre formål.
 2. Organisation Klubben ledes af en bestyrelse og kontrolleres af et tilsyn. Bestyrelsen vælges af medlemmerne. Den varetager klubbens drift i henhold til dens vedtægter og fundatsen. Tilsynet består af tre medlemmer, som gennem særlig tilknytning til klubben kan optræde
  som garanter for, at dens drift sker i overensstemmelse med fundatsen. Tilsynet varetager
  desuden kontrollen med den årlige revision af klubbens regnskab.
  Tilsynet har påtale- og sanktionsret over for klubbens medlemmer, jfr. afsnit 4, og udgiver
  retningslinier herom.
  Tilsynet er selvsupplerende og kontingentfri.
  Ingen medlemmer af tilsynet kan samtidig være medlem af bestyrelsen, men tilsynet
  kan midlertidigt lede klubben, hvis bestyrelsen ikke er funktionsdygtig.
  Bestyrelsen skal holde tilsynet underrettet om klubbens forhold.
  Alt arkivmateriale opbevares af tilsynet.