fbpx
Om Snekkeklubben

Cookies

Cookie information

Cookies er korte data bider, der sendes og gemmes på harddisken på brugerens computer via din browser, når den opretter forbindelse til et website. Cookies kan bruges til at indsamle og gemme brugerdata, mens de er tilsluttet, for at give dig de ønskede tjenester og har undertiden en tendens til ikke at blive gemt. Cookies kan være sig selv eller andre.

Der er flere typer cookies:

Tekniske cookies, der letter brugernavigation og brug af de forskellige muligheder eller tjenester, der tilbydes af internettet som identifikation af sessionen, giver adgang til bestemte områder, letter ordrer, køb, udfyldning af formularer, registrering, sikkerhed, facilitering af funktioner (videoer, sociale netværk, etc..).
Tilpasningscookies, der giver brugerne adgang til tjenester i henhold til deres præferencer (sprog, browser, konfiguration osv.).
Analytiske cookies, der tillader anonym analyse af webbrugeres adfærd og gør det muligt at måle brugeraktivitet og udvikle navigationsprofiler for at forbedre webstederne.
Så når du åbner vores websted, i overensstemmelse med artikel 22 i lov 34/2002 i informationssamfundstjenesterne, i behandlingen af ​​analytiske cookies, har vi anmodet om dit samtykke til deres brug. Alt dette er for at forbedre vores tjenester. Vi bruger Google Analytics til at indsamle anonyme statistiske oplysninger såsom antallet af besøgende på vores websted. Cookies tilføjet af Google Analytics er underlagt politikkerne til beskyttelse af personlige oplysninger i Google Analytics. Hvis du vil, kan du deaktivere cookies fra Google Analytics.

Bemærk dog, at du kan aktivere eller deaktivere cookies ved at følge vejledningen i din browser.

 


Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

  • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
  • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
  • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.

Cookie information

Om Snekkeklubben

Artikelindeks

 

Om snekkeklubben

Foreningens struktur

Snekkeklubben er en selvejende forening med base i København. Hvert forår afholdes generalforsamling - Forårsmødet. Her planlægges årets aktiviteter; forårsklargøring af båden og selve togterne. Desuden vælges der en bestyrelse, som efterfølgende konstituerer sig selv. For yderligere information se håndbogen.

For at deltage i klubbens aktiviteter, herunder togter med Freja, skal man være medlem.

Da Snekkeklubben drives på amatørbasis, kan vi ikke påtage os at lave vikingearrangementer og firmaudflugter. Derimod er alle velkomne til at søge optagelse i snekkeklubben og i samarbejde med bestyrelsen og skipperkollegiet arrangere togter.

 

 

 


Snekkesejlads, en anderledes form for ferie

 

At sejle med Freja er først og fremmest en unik ferieform.

Snekkesejlads kombinerer mange typer af oplevelser:

  • Snekkesejlads med råsejl og årer.
  • Naturoplevelser - vi oplever Danmark fra den smukkeste side, søsiden.
  • Lejrliv - vi er udendørs døgnets 24 timer, sover i telt og laver mad over bål.
  • Socialt samvær - vi nyder hinandens gode selskab, og løser så vidt muligt alle opgaver i fællesskab.

 

 

 


Medlemskab

Medlemmer

Snekkeklubbens medlemmer tilhører ikke nogen bestemt skare, men kommer fra alle egne af landet, fra forskellige samfundslag, er af forskellige politiske og religiøse observanser, har forskellige sportsmæssige og arbejdsfaglige baggrunde, og tilhører ikke nogen særlig aldersgruppe, bortset fra at de har rundet de 18 år. Desuden kan skipper under hensyntagen til forsvarlig sejlads tillade medlemmers børn deltagelse i togterne. 

 

Forudsætninger for medlemskab

Det kræver ikke forhåndsviden at være medlem af klubben og sejle med Freja. Det tager sjældent mere end et par dage før alle føler sig som en del af arbejdsfællesskabet. Du skal dog kunne svømme og have et almindeligt, godt helbred, så du kan tåle moderat fysisk aktivitet. Da Snekkeklubben lægger vægt på fordomsfrihed med hensyn til omgangsform og påklædning, skal det tilføjes, at man også skal være tolerant over for andre. Og du skal være indstillet på, at mobiltelefon og lignende ikke er en del af hverdagen.

Fuldt medlemskab kan opnås fra man er fyldt 18 år ved at betale kontingent og respektere foreningens fundats og formål.

 

Priser

Det koster 100,- pr. påbegyndt sejldag at sejle med Freja. Dertil betales et kontingent på 200,- om året. Maden deles vi om, drikkevarer betaler du selv. 

For yderligere information se Hvad koster det ?

 

Indmeldelse

Du kan melde dig ind via vores Kontaktside.

 

Foreningens aktiviteter

Freja er hjemmehørende i Vordingborg og sejler fortrinsvis i det sydsjællandske område. Målene er ubeboede, afsidesliggende strande, hvor det er muligt at få ægte naturoplevelser og stresse af, fri for byens larm.

Turene, som i foreningen kaldes togter, ligger fra maj til september. Togterne strækker sig normalt over flere dage, fra en weekend og op til en uge. 

Foruden togterne består foreningens aktiviteter af vedligeholdelse af Freja, hyggeaftener og emnedage, hvor der for eksempel undervises i knob og stik eller sejlhåndtering.

 


Lidt om foreningens baggrund

 

Kort fortalt:

I dag sejler vi med vikingeskibet Freja. Freja er det tredje skib i Snekkeklubbens historie.

Foreningens første skib, Kraka, blev søsat i 1971. Det blev bygget af en lille håndfuld frivillige efter et krigsskib fra 900-tallet, der blev fundet i en mose i nærheden af Danzig. Krigsskibet menes at have været anvendt til at forsvare venderne mod danskerne. 

Den 20. februar 1970 var dagen, da klubben bag skibene blev stiftet. Det skete i et skummelt baglokale til et hærget værtshus på Nørrebro. Lokalet var en klar kontrast til idéen bag klubben, nemlig at skabe muligheder for voksne for at dyrke sund idræt og opleve den frie natur. 

Ved mødet var der 14, der meldte sig som frivillige byggearbejdere. Men det er ikke nemt at bygge et vikingeskib på Krakas størrelse, og hun blev derfor først søsat 1 år efter mødet, d. 29. maj 1971.Året havde foruden håndsværksmæssige problemer budt på kraftigt frafald blandt bådbyggerne, pengesorger og pladsmangel. Problemer, der blev løst ved ekstra indsats fra de ihærdigste og hjælp fra udenforstående honoratiores.

Kraka blev søsat ud for Vikingeskibsmuseet i Roskilde og døbt af Ballerups daværende borgmester Kaj Burchardt (det var Ballerup Kommune,der havde lagt plads til byggeriet). At referere fra de talrige oplevelser, som Kraka har lagt dæksplanker til, er ikke muligt på den rådige plads. Det skal derfor kort summeres, at skibene ved flere lejligheder har vist sig utroligt sødygtige (blandt andet på et togt i et uvejr af kulingstyrke (22 m/s), hvor skibet nær var kulsejlet på en stenmole), at skibets udformning gør det velegnet til anløbe steder, som andre kun med besvær kan komme til, og at fremdriftsmidler (årer og sejl) gør det idéelt til at samle besætningen i et tæt fællesskab. 

Alt i alt har vikingeskibene aldrig svigtet idéen.